மரம்: ஆத்தி
குளம்: சொர்ண தீர்த்தம்

பதிகம்: நிறைவெண்டி -3 -42 திருஞானசம்பந்தர்