இறைவர் திருப்பெயர் - சிற்றேமமுடையமகாதேவர். இறைவியின் திருப்பெயர் - மானார்விழிநன்மாது. இப்பெயர் இவ்வூர்ப்பதிகத்தில் ``திருவாருஞ்சிற்றேமத்தான் `மானார்விழி நன்மாதொடும்` மகிழ்ந்தமைந்தனல்லானே`` எனக் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளது.