வரலாறு : வனவாசமும் வாழ்க்கையின் அவசியமே என உலகிற்கு உணர்த்திட இறைவன் தன் தேவியுடன், வனப்பிரதேசமாக விளங்கிய இப்புராதனவனத்தில் தங்கி, தேவர்களும், சித்தர்களும், துறவிகளும் சூழ வந்தமர்ந்தார்.

இத்தலத்தில் சிவபெருமான் நீண்ட கால நிஷ்டையில் அமர்ந்தார். இதனால் உலகில் அசுரர் பலம் மிகுந்ததால், தேவர்களும், ரிஷிகளும் அசுரர்களின் செயல்கண்டு துன்பம் அடைந்தனர். எல்லோரும் ஒரு சேர தேவியிடம் முறையிட்டனர். தேவியரோ மன்மதனை அழைத்து சிவனின் தவத்தை கலைக்கலாம் என்றாள்.

உலக நன்மைக்காக மன்மதனும் மலர்க்கணைகளை பூவானமாக தொடுத்து எய்தான். அவன் நின்று மலர்களை எய்த இடம் "பூவனம்' என்று இன்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மலர்க்கணையால் நிஷ்டை கலைந்த முக்கண்ணன், மலர்க்கணை வந்த திசை நோக்க, மன்மதன் வெப்பசக்தியால் தகித்தான். இந்த இடம் "மதன்பட்டவூர்' என்று ஆயிற்று.

நிஷ்டை கலைய நாங்களே காரணமென்றும், மன்மதனை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க வேண்டுமென தேவர்களும், ரிஷிகளும் கேட்டுக் கொண்டனர். மன்மதன் பால் தெளித்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டான். இந்த இடம் பாலத்தளி என்று விளங்குகிறது.

இத்தலத்தில் காமனை எரித்ததற்கு சான்றாக "காமன் கொட்டல்' என்ற இடத்தில் காமன் பண்டிகை விழா நடக்கிறது.

கிராமம்/நகரம் திருச்சிற்றம்பலம்
மாவட்டம் தஞ்சாவூர்

郎øªõí¢ î¤é¢è÷¢ õ£í¢ºè ñ£îó
ð£ìï¦÷¢ ê¬ìè¢
°¬øªõí¢ ®é¢è÷¢ Å®«ò£ó¢
¢
Ýìô¢«ñò ªè£÷¢¬èò£ù¢
꤬øõí¢ ´ò£ö¢ªêò¢ ¬ðñ¢ªð£ö¤ø¢
ðöùë¢Åö¢ ê¤ø¢«øñî¢î£ù¢
Þ¬øõù¢ âù¢«ø àôªèô£ñ¢
ãî¢î ï¤ù¢ø ªð¼ñ£«ù

âù ܶ ªî£ì颰è¤ø¶.

ê¢ê¤ø¢øñ¢ðôñ¢ âù¢ø ê¢ê¤ø¢«øñî¢¶è¢ èô¢ªõ좴è¢è÷¢ ê¤õ¬ùð¢ ð¬öò õùï£îó¢ âù¢Áñ¢, Þõ¢×¬ó Þó£êó£êõ÷ï£ì¢´ð¢ ¹ù¢ø¤ø¢Ãø¢ø õ£ì¢ì£ø¢Á ï£ì¢´î¢ ê¢ê¤ø¢«øññ¢ âù¢Áñ¢ ÃÁè¤ù¢øù. åù¢Á, Þî¬ù Þó£êó£ê õ÷ï£ì¢´ð¢ ð¤óñ«îòñ£ù ê¢ê¤ø¢«øññ¢ âù¾ñ¢, ñø¢ªø£ù¢Á ¹ù¢ø¤ø¢ Ãø¢øî¢¶î¢ «îõî£ùñ£ù ê¢ê¤ø¢«øññ¢ âù¾ñ¢ ÃÁè¤ù¢øù, Üî¢î¤ªõ좮ò¤ù¢ ð¤ì£¬îò£ù «è£õ¤ø¢è£´ âù¢ø á¬óî¢ î¤¼ñì袰ñ¢ «õî¤òó¢èì¢°ê¢ «ê£Á «ð£´îø¢°ñ¢ Þù£ñ¢ î¼õ¬î å¼ èô¢ªõ좴¬óè¢è¤ù¢øù., (176-195 / 1926). «õ«ø èô¢ªõì¢´è¢ °ø¤ð¢¹è¢è÷¢ 褬ìî¢î¤ô.ºø¢«øññ¢ õ£ò¢ï¢î ºù¤õó¢ î¤ùñ¢ðó¾ñ¢

ê¤ø¢«øññ¢ õ£ò¢ï¢î ªê¿é¢èó-


à¬ó:

«ñù¢¬ñ ªð£¼ï¢î¤ò è£ð¢¹è¢è÷¢ ºø¢ø¾ñ¢ õ£ò¢ï¢î ºù¤õó¢è÷¢ ì£Áñ¢ ðóõ¤ õ£ö¢î¢¶ñ¢ ê¢ê¤ø¢«øñî¢î¤ù¢èí¢ â¿ï¢î¼Àñ¢ ªêö¤î¢î ë£ùªõ£÷¤ î¤è¿ñ¢ ªð¼ñ£«ù. â.Á.

ãññ¢ - ð£¶è£ð¢¹. ð¤øó¢è¢°î¢ î¦é¢° ªêò¢ò£ð¢ ªðó¤«ò£ó£îô¤ù¢ Üõó¢è좰ð¢ è£ð¢¹ð¢ ðô¾ñ¢ Ýí¢ìõù¢ ܼ÷£ô¢ àí¢ì£õùõ£îô¤ù¢, “«ñù¢¬ñ î¼ñ¢ ºø¢«øññ¢ õ£ò¢ï¢î ºù¤õó¢” âù Ü®è÷£ó¢ ªñ£ö¤ï¢î¼Àè¤ù¢ø£ó¢.

ê¤ø¢«øññ¢ âù¢ø Þõ¢×ó¢, ¬øð¢Ìí¢® õ£Ïó¢ Þóò¤ô¢ ð£¬îò¤ô¢ Ýôî¢îñ¢ð£®ð¢ ¹¬èõí¢® 郎ôòî¢î¤ô¤¼ï¢¶ âì¢´è¢ è¤«ô£ ñ¦ì¢ìó¢ Ü÷õ¤ô¢ Þ¼è¢è¤ø¶. Þî¬ùê¢ ê¤ø¢ø£ñ¢Ìó¢ âù¾ñ¢ ê¤ø¢ø£ð¢Ìó¢ âù¾ñ¢ âö¤Öó¢«ïññ¢ âù¾ñ¢ õö颰è¤ù¢ø£ó¢è÷¢. ð좴被è£ì¢¬ì õì¢ìî¢î¤ô¢ à÷¢÷ ê¢ê¤ø¢øñ¢ðôñ¢ âù¢ø ¹¬èõí¢® 郎ôòº÷¢÷ á«ó ꢫêø¢«øññ¢ âù¢ð£¼ ºí¢´.

ë£ùêñ¢ðï¢îó¢ Þ颫è 𣮻÷¢÷ ð¢ðî¤òñ¢, ð£ì¢´î¢ «î£Áñ¢ ºîô®ò¤ô¢ î¤é¢è÷¢ ªð£¼÷£èè¢ ªè£í¢®¼ð¢ð¶ õ¤òð¢¹î¢ î¼è¤ø¶.மரம்: ஆத்தி
குளம்: சொர்ண தீர்த்தம்

பதிகம்: நிறைவெண்டி -3 -42 திருஞானசம்பந்தர்

திறக்கும் நேரம் : காலை 6 மணி முதல்11 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை திறந்திருக்கும்.
இக்கோயிலில் அம்பாள் சன்னதியில் வலப்புறம் பழம் பெருமை வாய்ந்த விநாயகர் உள்ளார். இவரது செவியில் உள்ள துவாரங்களில், நமது வேண்டுதல்களை நினைத்து வைக்கப்படும் "பூ'க்களை, இவ்விநாயகர் உள்ளே இழுத்துக் கொண்டால் நமது வேண்டுதல் நிறைவேறும், நினைத்த காரியம் கைகூடும்.

கல்வெட்டு:

இவ்வூர்க் கோயிலில் சோழ மன்னர்களில் மதுரைகொண்ட கோப்பரகேசரிவர்மன், இராஜகேசரிவர்மன், இராஜேந்திர சோழ தேவன், திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி இராஜராஜ தேவன், திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி இராஜேந்திர சோழதேவன் இவர்கள் காலங்களிலும்; பாண்டியர்களில் வரகுண மகாராசன், வல்லப தேவனாகிய தெய்வ வீர பாண்டியன், மாறவர்மனாகிய திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி சுந்தரபாண்டிய தேவன் இவர்கள் காலங்களிலும்; விசயநகர வேந்தர்களில் வேங்கட பதி ராயர் காலத்திலும் பொறிக்கப்பெற்ற கல்வெட்டுக்கள் இருக் கின்றன.

இக்கோயிலில் உள்ள மதுரைகொண்ட கோப்பரகேரி வர்மர், வரகுணமகாராசர், முதலானோர் கல்வெட்டுக்களில் இவ்வூரின் பெயர் திருச்சிற்றேமம் என்றும், சகம் 1381 அதாவது கி. பி. 1459 இல் ஏற்பட்ட கல்வெட்டில் இவ்வூரின் பெயர் திருச்சிற்றம்பலம் என்றும்; இறைவரின் திருப்பெயர் திருச்சிற்றேமத்து மகாதேவர், திருச்சிற்றேம முடையார், பழையவனத் தம்பிரானார், பழையவனப்பெருமாள் எனவும் கூறப்பெற்றுள்ளன. இங்குக் குறித்த இறைவரின் திருப்பெயர் களுள் பழையவனப் பெருமாள் என்பது மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் காலத்துக் கல்வெட்டிலும், பழையவனத் தம்பிரானார் என்பது வேங்கடபதிராயர் காலத்துக் கல்வெட்டிலும் குறிக்கப் பெற்றுள்ளன. இவ்வூர், இராஜராஜ வளநாட்டு, வெட்டாறுநாட்டுப் புன்றிற் கூற்றத்துக்கு உட்பட்டிருந்தது.

அம்மன் கோயில் மண்டபத்துத் தூண் ஒன்றில் உள்ள கல்வெட்டு, அத்தூண் முத்தன்ராமனாகிய முடியாள் புரியாரால் கொடுக்கப்பட்டது. என்பதைத் தெரிவிக்கின்றது. வீரபாண்டிய தேவரும், இத்தியூர்ச் சபையாரும், பிறரும் சிவபெருமானுக்கு நிலநிவந்தங்கள் அளித்திருந்தனர். இவ்வூர்க்குளத்திற்குத் தண்ணீர் வர, திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி இராஜராஜ தேவர்காலத்தில் ஒரு வாய்க்கால் வெட்டப்பெற்றது.

இது பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து ,அலிவளம் , அறந்தாங்கிக்குச் செல்லும் இருப்புப்பாதையில் உ ள்ள திருச்சிற்றம்பலம் என்னும் ஊராகும். இக்கோயிலுள்ள பழைய கல்வெட்டுக்கள் எல்லாம் இவ்வூரைச் சிற்றேமம் என்றே குறிப்பிடுகின்றன.


இறைவர் திருப்பெயர் - சிற்றேமமுடையமகாதேவர். இறைவியின் திருப்பெயர் - மானார்விழிநன்மாது. இப்பெயர் இவ்வூர்ப்பதிகத்தில் ``திருவாருஞ்சிற்றேமத்தான் `மானார்விழி நன்மாதொடும்` மகிழ்ந்தமைந்தனல்லானே`` எனக் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளது.மரம்: ஆத்தி


குறிப்பு:

திருத்துறைப்பூண்டி வட்டத்தில் பொன்னிரை என்னும் தொடர் வண்டி நிலையத்திற்கு வடக்கே 6 கி.மீ.தூரத்திலுள்ள சிற்றாய் மூரைத் திருச்சிற்றேமம் என்று மக்கள் வழங்குவது பெருந்தவறாகும். சிற்றாய்மூரிலுள்ள கல்வெட்டுக்கள் அவ்வூரைச் சிற்றாமூர் என்று கூறுகின்றன. அப்பர் சுவாமிகள் அவதரித்தருளிய திருவாமூரின் வேறு என்பதற்குச் சிற்றாமூர் என்று இது வழங்கப்பெற்றதாதல்வேண்டும்.

இறைவர் திருப்பெயர் - சிற்றேமமுடையமகாதேவர். இறைவியின் திருப்பெயர் - மானார்விழிநன்மாது. இப்பெயர் இவ்வூர்ப்பதிகத்தில் ``திருவாருஞ்சிற்றேமத்தான் `மானார்விழி நன்மாதொடும்` மகிழ்ந்தமைந்தனல்லானே`` எனக் குறிப்பிடப் பெற்றுள்ளது.


பூ விழுங்கும் பிள்ளையார்: இக்கோயிலில் அம்பாள் சன்னதியில் வலப்புறம் பழம் பெருமை வாய்ந்த விநாயகர் உள்ளார். இவரது செவியில் உள்ள துவாரங்களில், நமது வேண்டுதல்களை நினைத்து வைக்கப்படும் "பூ'க்களை, இவ்விநாயகர் உள்ளே இழுத்துக் கொண்டால் நமது வேண்டுதல் நிறைவேறும், நினைத்த காரியம் கைகூடும்.

பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக இன்றும் பூவைக்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. இந்த விநாயகரால் இத்தலத்தின் பெயரே பூவிழுங்கி விநாயகர் கோயில் என்றே மருவி வருகிறது.
சுவாமி, அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் செய்தும், வஸ்திரம் அணிவித்தும், நேர்த்திக்கடன் நிறைவேற்றலாம்.
திறக்கும் நேரம் : காலை 6 மணி முதல்11 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி

சுவாமி, அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் செய்தும், வஸ்திரம் அணிவித்தும், நேர்த்திக்கடன் நிறைவேற்றலாம்.

இத்தலத்தில் காமனை எரித்ததற்கு சான்றாக "காமன் கொட்டல்' என்ற இடத்தில் காமன் பண்டிகை விழா நடக்கிறது.

இத்தலத்திலிருந்து 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருச்சிற்றம்பலத்தில் வயல்வெளியில் தனி இடத்தில் எமன் வீற்றிருக்கிறார்.